We are creating a unified UKRI website that brings together the existing research council, Innovate UK and Research England websites.
If you would like to be involved in its development let us know.

STFC Beth rydym yn ei wneud

Yr hyn rydym yn ei wneud……darparu byd gwell

Helpu i ddatblygu economi yn y DU sydd yn gystadleuol yn fyd-eang ac yn seiliedig ar wybodaeth

Mae STFC yn rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU, corff cyhoeddus sy'n cael ei ariannu gan lywodraeth y DU.

Rydym yn sefydliad gwyddoniaeth amlddisgyblaethol sydd yn arwain y byd, a’n nod yw cyflenwi buddion economaidd, cymdeithasol, gwyddonol a rhyngwladol i’r DU a’i phobl - ac yn fwy eang i’r byd. Daw ein cryfderau o’n swyddogaethau gwahanol ond cydberthnasol:

  • Prifysgolion: rydym yn cefnogi ymchwil, arloesi a datblygu sgiliau mewn prifysgolion ym meysydd seryddiaeth, ffiseg ronynnol, ffiseg niwclear, a gwyddoniaeth y gofod;
  • Cyfleusterau Gwyddonol: rydym yn darparu mynediad i gyfleusterau ar raddfa fawr ar draws ystod o wyddorau ffisegol a bywyd, gan alluogi ymchwil, arloesi a hyfforddiant sgiliau yn y meysydd hyn;
  • Campysau Cenedlaethol: rydym yn gweithio gyda phartneriaid i adeiladu Campysau Gwyddoniaeth ac Arloesi Cenedlaethol o amgylch ein Labordai Cenedlaethol i hyrwyddo cydweithredu academaidd a diwydiannol ac i gyflwyno ein hymchwil i’r farchnad trwy ryngweithio’n uniongyrchol â diwydiant; ac
  • Ysbrydoli a Chynnwys: rydym yn helpu i sicrhau piblinell o bobl ifanc medrus a brwdfrydig trwy ddefnyddio cyffro ein gwyddorau i annog ymgymeriad ehangach mewn pynciau STEM mewn ysgolion a bywyd yn y dyfodol (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Rydym yn cefnogi cymuned academaidd o ryw 1,700 ym meysydd ffiseg ronynnol, ffiseg niwclear, a seryddiaeth yn cynnwys gwyddor y gofod, sydd yn gweithio mewn dros 50 o brifysgolion a sefydliadau ymchwil yn y DU, Ewrop, Japan a’r Unol Daleithiau, yn cynnwys carfan dreigl o dros 900 o fyfyrwyr PhD. Mae prifysgolion a ariennir gan STFC yn cynhyrchu

ôl-raddedigion gyda sgiliau gwyddonol, dadansoddol a thechnegol ym mhen uchaf y farchnad sydd, ar ôl graddio, yn cael cyflogaeth lawn bron. Mae tua hanner ein myfyrwyr PhD yn parhau ym maes ymchwil, gan gynnal gallu cenedlaethol a chreu sylfaen rhagoriaeth wyddonol y DU. Mae’r gweddill - sydd yn werthfawr iawn oherwydd eu sgiliau rhifol, datrys problemau a rheoli prosiectau - yn dewis gyrfaoedd diwydiannol masnachol neu yn y llywodraeth, sydd yr un mor bwysig.

Defnyddir ein cyfleusterau gwyddonol graddfa fawr yn y DU ac Ewrop gan dros 3,500 o ddefnyddwyr y flwyddyn, ac maent yn cynnal dros 2,000 o arbrofion ac yn creu tua 900 o gyhoeddiadau. Mae’r cyfleusterau yn darparu ystod o dechnegau ymchwil gan ddefnyddio niwtronau, mwonau, laserau a phelydrau-x a chyfrifiadura perfformiad uchel ac yn dadansoddi setiau data cymhleth. Cânt eu defnyddio gan wyddonwyr ar draws ystod enfawr o ddisgyblaethau gwyddoniaeth yn amrywio o’r gwyddorau ffisegol a threftadaeth i feddygaeth, biowyddorau, yr amgylchedd, ynni a mwy. Mae’r cyfleusterau hyn yn rhoi hwb enfawr o ran cynhyrchiant i wyddoniaeth yn y DU, yn ogystal â galluoedd unigryw i ddiwydiant yn y DU.

Mae ein dau Gampws wedi eu lleoli o amgylch Labordy Rutherford Appleton yn Harwell yn Swydd Rydychen, a Labordy Daresbury yn Swydd Gaer - y ddau yn cynnig clwstwr gwahanol o arbenigedd technolegol sydd yn tanategu ac yn uno meysydd ymchwil amrywiol. Mae’r cyfuniad o fynediad i gyfleusterau ymchwil a gwyddonwyr, gofod swyddfa a labordy, cymorth busnes ac amgylchedd sydd yn annog arloesi sydd o safon fyd-eang yn gyfuniad grymus, sydd yn denu busnesau sydd yn dechrau, BBaCh, a chwmnïau o’r radd flaenaf mawr fel IBM ac Unilever.

Rydym o’r farn bod ein gwyddoniaeth yn rhagorol - a gwyddom fod myfyrwyr, athrawon a rhieni yn credu hynny hefyd. Dyna pam rydym yn cynnal rhaglen Ymgysylltu’r Cyhoedd a chyfathrebu gwyddoniaeth estynedig, yn amrywio o fenthyg Creigiau’r Lleuad i ysgolion, ariannu cymorth i ysbrydoli mwy o bobl ifanc, sefydlu ymgysylltu â’r cyhoedd yn ein rhaglen grant a ariennir, a chynnal cyfres o ddarlithoedd, arddangosiadau teithio ac ymweliadau â’n safleoedd ar draws y flwyddyn. Dywed naw deg y cant o israddedigion ffiseg eu bod wedi cael eu denu at y cwrs gan ein gwyddorau, a chafwyd cynnydd mewn ceisiadau ar gyfer cyrsiau ffiseg - er gwaethaf gostyngiad cyffredinol mewn ceisiadau i’r brifysgol.

Last updated: 06 September 2018

UKRI

Science and Technology Facilities Council
Switchboard: +44 (0)1793 442000